Voorwaarden
Autorijschool Marco Pas

Artikel 1 De rijschool is verplicht

 1. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen
 2. Dat de leerling zal zo veel mogelijk rijles ontvangt van dezelfde instructeur;
 3. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 4. De leerling die via de rijschool het praktijkexamen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarop hij het praktijkexamen moet afleggen, de beschikking heeft over dezelfde lesauto waarin hij rijles heeft gekregen, dan wel over een lesauto van hetzelfde of gelijkwaardig type, dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;


Artikel 2 De leerling is verplicht

 1.  De volledige lesprijs te voldoen indien de afgesproken rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd   (zondagen, evenals erkende feestdagen worden niet meegerekend),
 2.  Alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 3.  De leerling dient bij het onderzoek naar de praktijk examen een geldig legitimatiebewijs en een voldoende theorie-examen te hebben afgelegd.


 Artikel 3 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld/pakketten worden voldaan aan de rijschool via een factuur.
 2. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden.
 3. U ontvangt u van de rijschool een factuur. Wordt deze factuur niet binnen 7 dagen voldaan, is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de advocaat en de werkelijk gemaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten,
 4. Een pakketten moetenin een keer betaald worden binnen 7 dagen na de factuurdatum of indien anders is besproken. 


Artikel 4 Praktijk examen

 1. De kosten van de examenaanvraag dienen gelijktijdig met de examenaanvraag doormiddel van een factuur aan de rijschool te worden voldaan, of anders is afgesproken.
 2. Indien het praktijk-examen/tussentijdse toets geen doorgang kan vinden, wegens het door de leerling niet of niet tijdig verschijnen, draagt de leerling zelf de verantwoordelijkheid voor alle kosten,


Artikel 5

 1. De leerling kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanige dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren- onder gehoudenheid de rijschool de prijs van 1 rijles te vergoeden,
 2. De rijschool kan deze overeenkomst slechts beëindigen om dusdanige dringende redenen gelegen in de persoon van de leerling(e) of zijn gedragingen, dat onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren, waarna terugbetaling volgt van betaalde lesgelden en pakketgelden, waarvoor de rijschool nog geen rijles heeft gegeven.


Artikel 6

 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden,
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.


Artikel 7 Pakketten 

 1. De rijinstructeur bepaalt de hoeveelheid te volgen rijlessen per week, met een minimaal aantal van 1 per week.
 2. De leerling moet ervoor zorgen dat hij/zij het theoriecertificaat heeft of zsm gaat halen na aanvang van de rijlessen. Is het theoriecertificaat niet gehaald binnen de gestelde tijd door de rijinstructeur kan de rijinstructeur de rijlessen stopzetten totdat het theoriecertificaat is gehaald.
 3. De rijinstructeur bepaalt wanneer het praktijkexamen wordt aangevraagd.
 4. Wanneer er een medische aanvraag voor het praktijkexamen moet worden aangevraagd kan de rijinstructeur de rijlessen stop zetten totdat het CBR het examen heeft vrijgegeven. Mochten hier kosten bij komen zijn deze voor rekening van de leerling.
 5. In de pakketten zitten een aantal rijlessen, tussentijdse toets, praktijkexamen en evt een herexamen.(zie tarieven)
 6. Het theorie-examens is NIET in de pakketten opgenomen, dit moet de leerling zelf aanvragen en betalen.
 7. De pakketten moeten  in één keer betaald worden binnen 7 dagen na factuurdatum.(of anders afgesproken) 
 8. Wanneer men voortijdig stopt met rijlessen en er is een pakket afgenomen dan worden de lesuren die gereden zijn verrekend tegen het op dat moment geldende uur tarief en ook vervalt de gekregen korting. Tevens worden er administratiekosten in rekening gebracht á € 25.-. 

Inschrijven

Waarom inschrijven bij Marco Pas?

 • Regel direct je lessen
 • Gezellige en bekwame instructeurs
 • Kies uit voordelige pakketten
 • Je krijgt persoonlijke begeleiding
 • Vaste instructeur

Nu direct inschrijven
Tarieven

Wil je graag weten hoeveel jouw rijopleiding gaat kosten? Dat is eenvoudig uit te leggen. Klik op een link hieronder.


Tarieven autorijbewijs
Heb je nog vragen?

Bekijk dan de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder!


Veelgestelde vragen en antwoorden
Neem contact met ons op
Marco Pas lesauto voor autorijlessen Bel 06 2210 9542 (lokaal tarief)
Copyright © 2013 - 2024 Autorijschool Marco Pas. Alle rechten voorbehouden

RB-Media  |  Webdesign Breda  |  Sitemap  |  Privacy  |  Cookies  |  Instellingen